do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN

1. Definicje

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 80 z pozn.zm.)

  1. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  2. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY- osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – zbiór informacji przechowywanych w sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym sprzedającego dotyczących danego użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar, z wykorzystaniem którego użytkownik może składać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar.

  1. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą w określonej objętości lub ilości

  2. CENA- wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą klient jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem https://robakizpaki.pl/ za pośrednictwem którego klient może zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej oraz uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności.

1.10. SPRZEDAWCA – Frutavita Sp. z o.o. ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem KRS 0000813217, NIP 5213881926, REGON 384845620, adres poczty elektronicznej:  info@robakizpaki.pl, numer telefonu: 698 112 000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – usługodawca, sprzedawca lub klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy kupującym a sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Doręczenie przez sprzedającego użytkownikowi (po złożeniu przez niego zamówienia w sklepie internetowym). Postanowienia regulaminu, jak również polityki prywatności oraz zaakceptowanych przez kupującego klauzul stosują się do umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA - Frutavita Sp. z o.o. ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000813217, NIP 5213881926, REGON 384845620, adres poczty elektronicznej:  info@robakizpaki.pl numer telefonu: 698 112 000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki

1.16. DOSTAWA - umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia towaru w miejsce wskazane przez użytkownika zawarta pomiędzy użytkownikiem, a podmiotem trzecim. Warunki dostawy towaru znajdują się w zakładce dostawa na stronie sklepu internetowego pod adresem: https://robakizpaki.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/1

1.17. POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych klienta stanowiący integralną część regulaminu.

1.18. ZAMÓWIENIE – deklaracja woli zakupu towaru lub zlecenia usług w ramach produktów innych niż towar, uzewnętrzniona przez użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w sklepie internetowym), w sposób umożliwiający sprzedającemu i usługodawcy identyfikację użytkownika, precyzująca ponadto towar mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży lub zlecenia usług w ramach produktów innych niż towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za produkt.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze sklepu internetowego.

2.3. Niniejszy regulamin jest zgodny z formą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 123.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym.

2.4. Sklep internetowy prowadzony jest przez: Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000813217.

2.5 Sklep prowadzi sprzedaż towarów wolnych od wad i usług za pośrednictwem internetu. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza na stronie internetowej www.robakizpaki.pl

2.6.Zamówienia od klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.robakizpaki.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2.7. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) komputer z dostępem do internetu;

 2. b) dostęp do poczty elektronicznej. Aktywne konto poczty elektronicznej;

 3. c) zalecana rozdzielczość monitora:1024x768 pikseli;

 4. d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

  2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach sklepu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3.2. Świadczenie przez usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

 1. a) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji:

 • do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

 1. b) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

 1. a) klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

 2. b) usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w wypadku, gdy klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia.

 3. c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 4. d) Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce. „czas i koszty dostawy” pod adresem: https://robakizpaki.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/1

4.3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.

4.4. W celu zawarcia umowy klient obowiązany jest dokonać:

 1. a) wyboru zamawianego towaru;

 2. b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma zostać wystawiona faktura;

 3. c) wyboru sposobu płatności;

 4. d) W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „zamów i zapłać”.

4.6. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

4.8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu o niedostępności towarów objętych zamówieniem, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e – mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub w inny wybrany przez niego sposób. Kupujący ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.


5. DOSTAWA

5.1. Dostawa produktów odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

5.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione produkty. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem produkty wysyłane są na wskazany przez klienta adres. Istnieje możliwość odbioru produktów w punktach odbioru wskazanych adresem na stronie internetowej i godzinach pracy określonych na stronie internetowej. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj do 3 dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 5 dni roboczych od czasu otrzymania zamówienia za pobraniem lub od dnia otrzymania zapłaty za zamówienia płatne przelewem.

5.3. Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem klienta:

 1. a) odbiór własny w siedzibie usługodawcy;

 2. b) za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia;

5.4. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

5.5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce „czas i koszty dostawy” pod adresem:https://robakizpaki.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/1

 1. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. za pobraniem;

 2. przelewem bankowym (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do klienta po złożeniu zamówienia);

 3. podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

 4. podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zarejestrowana w  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

6.2. „Dostępne formy płatności:

 • płatności online - płatności Shoper

 • karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

 • odbioru przesyłki za pobraniem - przesyłka pobraniowa

 • przedpłaty przelewem na konto bankowe (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia)

6.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.4. W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

  1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym , który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na  info@robakizpaki.pl

7.1.1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

  1. Termin 14- dniowy, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.4.Zwracane towary muszą być kompletne oraz muszą być zwracane w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bądź też w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną fakturą lub paragonem sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7.5.Jeżeli konsument lub przedsiębiorca indywidualny wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.6. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

7.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia lub gdy produkt dostarczony jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

7.9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu również w przypadku: w przypadku umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. .

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

 1. a) Sprzedawca odpowiada wobec klienta konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2019r., poz. 134) i kodeksem cywilnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 80.).

 2. b) Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na  info@robakizpaki.pl

 3. c) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową jeśli konsument, lub przedsiębiorca indywidualny najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego wymiany.

 6. Sprzedawca dokonuje wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego , uwzględniając specyfikę towaru i cel w którym go nabył. Koszty wymiany w przypadku konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego ponosi Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. 

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego:

 1. a) reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na info@robakizpaki.pl;

 2. b) zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych wraz z dowodem zakupu;

 3. c) reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni;

 4. d) odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym;

 5. e) w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść kupującego, sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na towar wolny od wad lub wadę tę usunie. W wypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady, sprzedający niezwłocznie zwróci kupującemu należność niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w sposób określony we wcześniejszych postanowieniach niniejszego regulaminu;

 1. f) powyższe, nie wpływa na możliwość złożenia przez kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Towar wobec Klientów niebędącymi konsumentami lub przedsiębiorcami indywidualnymi- na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.

 2.  

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym zostaje wyłączona

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 

Administratorem danych osobowych jest Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000813217, NIP 5213881926, REGON 384845620.

 1. Z administratorem można się skontaktować:

 2. a) listownie, na adres: Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz;

 3. b) mailowo, na adres:  info@robakizpaki.pl

 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

 5. a) listownie, na adres: Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz;

 6. b) mailowo, na adres:info@robakizpaki.pll.

 7. Dane osobowe klienta przetwarzane są przez administratora w celu:

 8. a) podjęcia na żądanie klienta działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

 9. b) zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

 10. c) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

 • obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

 • obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

 • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

 • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

 • realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

 • ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu)

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

 • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

 • wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

 • celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych administratora - przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

 • ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

 1. Dane osobowe klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli klient się na to zgodzi i według uznania klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

 2. a) złożenia i realizacji zamówienia;

 3. b) wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

 4. c) założenia konta;

 5. d) przesyłania klientowi newslettera;

 6. e) obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy klienta i wykonania obowiązków administratora z tych tytułów;

 7. f) obsługi i załatwienia spraw, z którymi się klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;

 8. g) w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

Dane osobowe klienta mogą być udostępniane przez administratora:

 1. a) pracownikom i współpracownikom administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych klientów, aby móc wykonywać zobowiązania administratora lub w jego imieniu działania na rzecz klientów;

 2. b) podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora dane osobowe klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez administratora, tj.:

 • podwykonawcom wspierającym administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie administratora;

 • agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych administratora;

 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne administratora lub udostępniającym administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

 • podmiotom świadczącym administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

 • agencjom badawczym działającym na zlecenie administratora;

 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

 • innym administratorom będącym:

- agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych administratora lub współpracującymi z administratorem przy obsłudze klientów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów, w tym usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

-podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

- podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

- podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;

- zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

- podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz administratora.

Przez okres trwania umów z klientem do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody klienta, dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość realizowanych zakupów w sklepie internetowym oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do klienta informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Klient może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.

 1. Klientowi przysługuje prawo do:

 2. a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

 3. b) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

 4. c) prawo usunięcia danych osobowych;

 5. d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 6. e) prawo do przeniesienia danych osobowych;

 7. f) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

 8. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.

 9. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, określonych w punktach poprzedzających niniejszego regulaminu.

 11. a) w celach marketingowych, w tym profilowania;

 • w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją klienta.

 • Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 1. Klient może wystąpić do administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

 2. a) mailowo, na adres: info@robakizpaki.pl;

 3. b) korespondencyjnie, na adres: Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz.

 4. Administrator ma obowiązek udzielenia klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator informuje klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

 5. Jeżeli administrator nie podejmie działań w związku z żądaniami klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

 6. Jeżeli administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

 7. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 14-16 wyżej na piśmie, według wyboru administratora:

 8. a) listem poleconym na podany przez klienta adres lub

 9. b) drogą elektroniczna na podany przez klienta adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:

klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez administratora w innej formie - wówczas administrator przekazuje informacje na podany przez klienta adres e-mail;

klient zażądał udzielenia informacji przez administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami - wówczas administrator udziela informacji ustnie

18.Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez administratora w związku z żądaniami klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, administrator może:

 1. a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

 2. b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 3. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych klienta, których dokonał w wykonaniu żądania klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

 4. Na żądanie klienta, administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych klienta, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić administratora.

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 80.). Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123.); ustawy z dnia 9 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U . z 2019 r., poz. 134) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego:

 1. a) wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane zamówienia i zawarte umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:  https://robakizpaki.pl/pl/i/Regulamin/6 oraz jest dostarczany nieodpłatnie klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek np. dowodu zakupu, specyfikacji. Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.


0.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek np. dowodu zakupu, specyfikacji. Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

10.6. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a klientem, który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy lub sprzedawcy.

  1. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw jeśli zmiany te wpływają bezpośrednio na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Adresat: Frutavita Sp. z o.o., ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy zawartej w dniu....

– Data zawarcia umowy……………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Użytkownika ……………………………………………………………..

– Adres Użytkownika……………………………………………………………..

– Podpis Użytkownika ……………………………………………………………..

– Data ……………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl